Buitenstadhoorn

Privacy statement STED (Website)

 

Inleiding

Privacy is voor STED Development B.V. (hierna “STED”) van groot belang. Zij gebruikt persoonsgegevens op een nette en veilige manier. In deze privacy statement legt zij uit hoe zij omgaat met privacy, welke gegevens zij verwerkt en met welk doel. Ook staat in deze privacy statement informatie over de rechten van betrokkene.

Vragen of klachten over privacy kunnen gesteld worden via info@steddevelopment.nl de betrokkene kan ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Deze privacy statement kan tussentijds worden gewijzigd. Het is verstandig die regelmatig na te lezen op eventuele wijzigingen. Deze versie is laatst gewijzigd op 20 juni 2022.

 

Identiteit

STED is:

de besloten vennootschap STED Development B.V.

Leopoldstraat 108

1822 KB Alkmaar

KvK 73407674

info@steddevelopment.nl

Welke persoonsgegevens worden gebruikt?

STED heeft zowel gegevens ter beschikking die verstrekt zijn door de betrokkene zelf alsook mogelijk gegevens die verstrekt zijn door derden.

Hieronder staat een overzicht van de doeleinden waarvoor STED persoonsgegevens verwerkt.

 

Doeleinde: Website analytics ten behoeve van de fanctionaliteit van de website.
Gegevens:IP-adres, surfgedrag.
Grondslag:Rechtmatig belang. STED heeft er belang dat haar website optimaal functioneert. Daarom maakt zij gebruik van website analytics via de software Google Analytics. Zij heeft Google Analytics op een privacy vriendelijke wijze ingesteld, zodat tegemoet gekomen wordt aan de belangen van de gebruikers.
Bewaartermijn: Maximaal twee jaar na het bezoeken van de website.

 

Doeleinde:(Verzenden van de) nieuwsbrief.
Gegevens:Naam, e-mailadres, openingsgedrag.
Grondslag:Uitvoering van een contractuele overeenkomst. Als de betrokkene zich aanmeldt voor de nieuwsbrief ontstaat een overeenkomst tussen STED en de betrokkene, waarbij STED gehouden is een nieuwsbrief te verzenden. Om deze nieuwsbrief te verzenden is het nodig deze persoonsgegevens te verwerken.
Bewaartermijn:Een maand na het afmelden bij de nieuwsbrief.

 

Doeleinde:E-mailverkeer / (beantwoorden van) het contactformulier.
Gegevens:E-mailadres, e-mails, inhoud contactformulier, naam, adres, telefoonnummer.
Grondslag:Uitvoering van de overeenkomst, rechtmatig belang.
Bewaartermijn:Zolang als nodig voor dit doeleinde.

 

Doeleinde:Onderhoud c.q. beveiliging IT-systemen.
Gegevens:Alle informatie die is verstrekt.
Grondslag:

Rechtmatig belang. Het is mogelijk dat STED persoonsgegevens verwerkt in het kader van de onderhoud en beveiliging van IT-systemen, bijvoorbeeld door deze naar een andere server te verplaatsen, of om onderzoek uit te voeren naar storingen. STED heeft er een rechtmatig belang bij haar IT-systemen te onderhouden en te beveiligen. Zij zal deze verwerkingen uiteraard altijd tot het minimum beperken en daarbij, voor zoveel mogelijk, maatregelen nemen om de persoonsgegevens te beschermen, zoals pseudonimisering.

Bewaartermijn:Zolang als nodig voor dit doeleinde.

 

Doeleinde:Fraudeopsporing.
Gegevens:Alle informatie die is verstrekt.
Grondslag:

Rechtmatig belang. 

Bewaartermijn:Zolang als nodig voor dit doeleinde.
Toelichting:Het is mogelijk dat STED in het kader van fraudeopsporing persoonsgegevens verwerkt. In dat geval zullen deze gegevens niet langer worden gebruikt als nodig voor dit doeleinde.

Ontvangers van persoonsgegevens

STED maakt gebruik van diverse verwerkers en controllers om haar dienstverlening te kunnen optimaliseren. Soms worden daarbij persoonsgegevens geëxporteerd naar een land buiten de Europese Unie (“EU”). STED zal hieronder per ontvangende partij een korte toelichting geven.

 

Mailchimp

STED maakt gebruik van Mailchimp, een e-mailmarketingapplicatie. Mailchimp wordt geëxploiteerd door de Amerikaanse onderneming Intuit Inc. Als u gebruik maakt van onze nieuwsbrief, verwerkt Intuit Inc. uw persoonsgegevens. Intuit Inc. is gevestigd in de Verenigde Staten. Er is daarom sprake van een data transfer zoals bedoeld in hoofdstuk V AVG. STED maakt gebruik van standard contractuele clausules (SCC). Deze SCC wordt op verzoek toegezonden. U kunt een algemene SCC van Intuit terugvinden via deze link https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum-preview/ .

 

Google

Uw surfgedrag, IP adres en browsersettings worden gedeeld met Google Ireland Limited (“Google”) vanwege de website analytics

In beide gevallen fungeert Google als een verwerker. STED voert geen data transfer uit. Google kan wel persoonsgegevens exporteren naar landen buiten de EU. Bijvoorbeeld naar haar moederorganisatie. In dat geval voet Google als processor een data transfer uit. Meer informatie over het gebruik van de gegevens door Google vindt u op de website van Google: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/nl/

 

Reppit

Reppit B.V. (“Reppit”) is onze hostingmaatschappij. Zij verwerkt alle persoonsgegevens die wij ontvangen via de website en verzorgt de hosting van de website én e-mailboxen. Met ‘t Idee hebben wij een verwerkingsovereenkomst gesloten, die wij op verzoek ter beschikking stellen.

 

’t Idee

‘tIdee B.V. is onze websiteontwerper en marketingpartner. Zij heeft toegang tot de Google Analytics gegevens en gebruikt deze om de website te optimaliseren. Ook verzorgt zij de nieuwsbrieven. Daarom verwerkt zij ook de persoonsgegevens in het kader van die nieuwsbrieven. Met ’t Idee heeft STED een verwerkingsovereenkomst afgesloten.

De rechten van betrokkene

De betrokkene heeft de volgende rechten met betrekking tot zijn persoonsgegevens en de verwerking daarvan:

 

Inzage

Betrokkene mag STED altijd verzoeken om inzage in zijn persoonsgegevens. Het overzicht omvat de verwerkte persoonsgegevens, de verwerkingen en het doel van de verwerkingen. STED kan daarvoor een wettelijke vergoeding vragen.

 

Wijzigen

Betrokkene heeft recht een verzoek in te dienen om zijn persoonsgegevens te wijzigen, verbeteren, aanvullen, verwijderen en afschermen.

 

Beperken van de verwerking

Onder voorwaarden, heeft de betrokkene recht de verwerking van persoonsgegevens te beperken.

 

Bezwaar

Als STED een bepaalde verwerking uitvoert op basis van het gerechtvaardigd belang van haar of een derde dan heeft betrokkene recht bezwaar te maken tegen die verwerking.

 

Overdracht van gegevens

Betrokkene heeft het recht zijn persoonsgegevens te verkrijgen. STED verstrekt die in een gestructureerde en gangbare vorm, die eenvoudig in andere gangbare systemen te openen valt.

 

Intrekken toestemming

Betrokkene heeft het recht gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking in te trekken. Indien de gegevensverwerking plaatsvindt op die grondslag, zal STED die verwerking staken. Het intrekken van toestemming heeft geen terugwerkende kracht.

STED reageert binnen één maand op een verzoek met betrekking tot deze rechten. Dergelijke verzoeken kunnen gericht worden aan info@steddevelopment.nl. STED motiveert een afwijzing altijd.

Cookies

STED gebruikt cookies om het bezoek naar haar website te analyseren en haar website op een deugdelijke wijze te doen functioneren. cookies zijn kleine (tekst) bestanden die worden geïnstalleerd in het geheugen van een apparaat (computer, telefoon, tablet) bij het bezoek aan een website. De cookies kunnen het apparaat niet beschadigen. Met cookies bedoelt STED ook vergelijkbare technieken om informatie te verzamelen, zoals device fingerprinting. STED maakt gebruik van de volgende cookies:

  • Google Analytics (bewaartermijn maximaal 2 jaar)